E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงานกิจการประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนางบาง เนื่องมัจฉา ถึง บ้านนายสายลม วงษ์ช่าง ) บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เทศบาลสีขาว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (ตามรายละเอียดขออนุมัติจัดซื้อ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูห้องประชุม, ประตูห้องสำนักปลัดและประตูห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าจากขี้เลื่อยและฟางข้าว บ้านดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ) บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหัวหนอง - โนนรัง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ี่ 10 ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซักผ้าประดับอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อจ้ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (าสายทางขามเรียง ดอนนา ) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริมนม (กล่อง) สพฐ. ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริมนม (กล่อง) ศพด. ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนายบัวพัน เจียงคำ ถึง บ้านสวนขามเรียง ) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยหอพักสุขศิริลิฟวิ่งเพส) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยต้นโพธิ์หน้านิธิศักดิ์เรสซิเด็นซ์) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายฉลอง เนื่องไชยยศ) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่าอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดอนนา) บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหัวหนอง-โนนรัง หมู่ที่ 10 ตำบลขามเรียง กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด) 7 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขามเรียง-มะกอก หมู่ที่ 15 ตำบลขามเรียง กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบเทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด) 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์) เงินอุดหนุนจาก พมจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) เงินอุดหนุนจาก พมจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง, โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยศาลาประชาคม) บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) เงินอุดหนุนจาก พมจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) เงินอุดหนุนจาก พมจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ซื้ออาหารเสริมนม (กล่อง) จำนวน 5 ศพด. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าประตูวัดถึงบ้านนายสมาน กุณโฮง) บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองทุ่ง หน้าบ้านนายธนดล กุณโฮง) บ้านเขียบ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรังเป็นผิวทางหินคลุก (ซอยศิริชัย) (ซอยตานาย) บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2, (ซอยบ้านนายอุดม นครเรียบ) บ้านดอนนา หมู่ที่ 7, (ซอยหน้าโรงน้ำ) บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านมะกอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลขามเรียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 24 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขียบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขามเรียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า) หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 หมายเลขทะเบียน 81-7429 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 82-2381 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64