E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อจัดซื้ิอเครื่องพิมพ์เอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเรียง บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP -305 DF (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าวังห้าง-ดอนนา และบ้านกุดหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้อข้าวสารเหนียวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
ซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจและกรวยจราจรของฝ่ายปกครองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 65
ซื้อข้าวสารเหนียวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 หมยเลขทะเบียน กฉ 7481 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 012-55-0001 หมายเลขทะเบียน 81-7429 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 64
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหัวหนอง - โนนรัง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ี่ 10 ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร โดยวิธีคัดเลือก 8 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขามเรียง - มะกอก บ้านขามเรียง หมูี่ท่ี 15 ขนาดผิวทางคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เตร ตามแบบเทศบาลกำหนด โดยวิธีคัดเลือก 8 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบลากจูง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-002 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-002 และหมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ 100 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบลากจูง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-002 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 64
ซื้อจัดซื้อดินและกระสอบบรรจุดิน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อขออนุมัติเบิกดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่นๆสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่นๆสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่นๆสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่นๆสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว บ้านโขงกุดเวียน หมู่ที่ 14 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อดินและกระสอบบรรจุดิน ปริมาณดิน 900 ลบ.ม. กระสอบ 25,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อจัดซื้อดินและกระสอบบรรจุดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือดผู้ปรสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลขามเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหนองทุ่ง หน้าบ้านนายธนดล กุณโฮง) บ้านเขียบ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าประตูวัดถึงบ้านนายสมาน กุณโฮง) บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริมนม (กล่อง) ศพด. ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถโครงสร้างเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณห้าแยกบ้านขามเรียง บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (บริเวณสี่แยก บ้านนายสวาท มนตรี) บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหน่อง ) บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางรอบหนองแข้) บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเ้หมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายผิว แก้วบุโฮม) บ้านดอนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมุ่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทองสุข วรไวย ถึงบ้านนายโชคอดุลย์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรตเสริมเหล้ก (สายทางบ้านเขียบเชื่อมบ้านมะกอก) บ้านเขียบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางรอบหนองแข้) บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยร้านอีทมี ) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวีระวัฒน์ ศรีเมือง) บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนิยม บุญหล้า ) บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายเชิด ถึงวัดบ้านกุดหัวช้าง) บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขามเรียง - มะกอก บ้านขามเรียง หมูี่ท่ี 15 ขนาดผิวทางคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่่า 3,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เตร ตามแบบเทศบาลกำหนด 27 ก.ย. 64