ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5.3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านไปหนองเทา บ้านมะกอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนางปราณี ถึง บ้านนายทองพูน ) บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวีซอยบ้านแม่แป้งถึงสี่แยกบ้านแม่อินทร์) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนางปราณี ถึง บ้านนายทองพูน ) บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุการกีฬาประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อาสร้างวางท่อระบายน้ำแบบรางวี (ซอยทางไปโนนขี้ควาย) บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (สามแยกบ้านนายวิชัย ถึง บ้านนายพยอม ) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนายเวช ถึง บ้านนายสมบูรณ์ ) ภายในหมู่บ้านมะกอก หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโนนสาวเอ้) บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายอุบล - หนองแซงต้อน) บ้านมะกอก หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางดอนหน่อง - โคกก่อง) บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อจัดส่งอำเภอของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยก่อไผ่ - มมส) บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 (ซอยริมตลิ่งแม่น้ำชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
จ้างเ้หมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายผิว แก้วบุโฮม) บ้านดอนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนิยม บุญหล้า ) บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายเชิด ถึง วัดบ้านกุดหัวช้าง ) บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมุ่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 65
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนเทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนายวีระ ภูชาต ถึง บ้านนายทวี วงษ์ช่าง)ภายในหมู่บ้านขามเรียง หมุ่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมุ่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนางบาง เนื่องมัจฉา ถึง บ้านนายสายลม วงษ์ช่าง ) บ้านมะกอก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทองสุข วรไวย ถึงบ้านนายโชคอดุลย์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมุ่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยบ้านนายวีระ ภูชาต ถึง บ้านนายทวี วงษ์ช่าง)ภายในหมู่บ้านขามเรียง หมุ่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถบัส)ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 65
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทองสุข วรไวย ถึงบ้านนายโชคอดุลย์ บุญหล้า) บ้านมะกอก หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม) จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ซื้อจัดซื้อตลับหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร (ปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ) กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรายการจัดเก็บภาษีที่ดิน (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (นางสาวกาญจนา นาทันลิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (นางกฤษฎา บินบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65