การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่

การประเมินและติดตามโครงพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ามวันที่ : 23 พฤศจิกายน 64   View : 11