มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เทศบาลสีขาว)   15 ต.ค. 64 42
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลขามเรียง   13 ก.ค. 63 137
ข้อบังคับเทศบาลตำบลขามเรียง   13 ก.ค. 63 127