การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 16

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขามเรียง   13 ก.ค. 63 1
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลขามเรียง   13 ก.ค. 63 5