อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ในเขต รพ.สต.มะกอก

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 นายสุเพชร วงศ์หมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ในเขต รพ.สต.มะกอก... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 6)

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามเรียง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้จำนวน 1 ราย บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 21 นางฉวละม่อม ซึ่งอยู่ด้วยกัน 3 คน มีคุณตา คุณยาย และหลานอีกหนึ่งคน ไม่มีที่ทำกิน มีแค่เงินเบี้ยยังชีพ และรับจ้างทั่วไป ... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 5)

สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าดอนหนาด

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยจ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง และนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าดอนหนาด บ้านดอนนา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 6)

มอบป้ายการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง และนางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับผู้นำบ้านเขียบพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขามเรียงมอบป้ายการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯผู้สูงอายุให้เหมาะสมแ..... วันที่ 15 ก.ค. 63 (ดูู 4)

มอบแมสปิดจมูกให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง และ นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล มอบแมสปิดจมูกให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ... วันที่ 13 ก.ค. 63 (ดูู 8)

ลงพื้นที่สอบถามและเยี่ยมเยียนประชาชน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่สอบถามและเยี่ยมเยียนประชาชน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พื้นที่ตำบลขามเรียง... วันที่ 3 ก.ค. 63 (ดูู 12)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมด้วยเทศบาลตำบลขามเรียง,เทศบาลตำบลท่าขอนยาง,องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ​นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมด้วยเทศบาลตำบลขามเรียง,เทศบาลตำบลท่าขอนยาง,องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าขอนย่างพิทยาคม ตำบลท่าข..... วันที่ 2 ก.ค. 63 (ดูู 11)

จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ นางเซียม ชุ่มอภัย ณ บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ,จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ นางเซียม ชุ่มอภัย ณ บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสั..... วันที่ 24 มิ.ย. 63 (ดูู 11)

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ​นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัด..... วันที่ 22 เม.ย. 63 (ดูู 10)