ติดต่อร้องเรียน

รายละเอียดการร้องเรียน
1. การส่งข้อความการร้องเรียนต้องเป็นความจริง
2. การร้องเรียนเรื่องที่เป็นเท็จจะมีความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์