กองการศึกษา

กองการศึกษา

Click เพื่อดูประวัติ
นางสมยงค์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุภัสษา บรรเทา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Click เพื่อดูประวัติ
นางชูศรี พลคำมาก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุดถนอม รัตนภักดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุพิศ กุณโฮง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุภารัตน์ พลศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุพัตรา สายละคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางศิริรักษ์ อรรคฮาตสี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางลำไพ บุญหล้า
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวบุษบา จันทรศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวทัศนี รัตนพล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวดวงจันทร์ ชูพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางอาทินา ใหม่คาามิ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมสุวรรณ บุญสอน
ผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรภัสกุล กุณโฮง
ผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมยุรี ป้องคำแสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมใจ บุญหล้า
ผู้ดูแลเด็ก
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสมพงษ์ ชูพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายประสิทธิ์ สีมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก