สำนักปลัด

สำนักปลัด

Click เพื่อดูประวัติ
จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง

นางกัญญาภัทร  ทรงยศวัฒนา
รองปลัดเทศบาล
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิเศษ ทองทั่ว
หัวหน้าสำนักปลัด
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวณิชาภัทร การะเกต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวประภัสสร เกื้อกูล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
Click เพื่อดูประวัติ
พ.จ.อ.นิมิตร บุญหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Click เพื่อดูประวัติ
นางยุภา เหล่าหมวด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายทวีศักดิ์  พวงศรี
นิติกร
Click เพื่อดูประวัติ
พ.จ.อ.สมบัติ เนื่องด้วง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสาวภัทรธิดา  อุ่นทะศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววิลัยพร ทักษิณ
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
ส.ท.ปิย
เจ้าพนักงานเทศกิจ
Click เพื่อดูประวัติ
นางเพ็ญวิภา สารบุญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นางปรีชากุล  ภูจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายพัชรพรหม สุรางค์กุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิตรา  ถิ่นละออ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางเบญจรัตน์ เนตรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Click เพื่อดูประวัติ
นายจตุพล ลงเย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
Click เพื่อดูประวัติ
นายยุทธชัย เนื่องกันยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
Click เพื่อดูประวัติ
นายบุญถม พลราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายวุฒิพงษ์  วงษ์ช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายภัทพล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายทนงศักดิ์ คลังแสง
ผูู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสามารถ เหล่าหมวด
พนักงานขับรถ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสดใส มาวิน
พนักงานขับรถ
Click เพื่อดูประวัติ
นายบุญสอน เปี่ยมปิด
พนักงานขับรถ
Click เพื่อดูประวัติ
นางนิ่มนุช หาญเวช
พนักงานทั่วไป

นางสาวอนงนาฎ  นนตรี
พนักงานทั่วไป
นายมนตรี  โคตรตาแสง
พนักงานทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมบัติ ทองเนตร
พนักงานทั่วไป