เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง

กองคลัง

นางลำไพ  นักภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click เพื่อดูประวัติ
นางมยุรี แก้วสีหา
นักวิชาการพัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางอุมาพร มากชลบท
หัวหน้าพัฒนารายได้
Click เพื่อดูประวัติ
นางรวิกานต์ กุณโฮง
นักวิชาการการคลัง
Click เพื่อดูประวัติ
นายวิทยา วงษ์ช่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุภัทรา นาคสุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ ไชยโสดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวประภัสสร รัตน์แสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุภัทรา นาคสุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกรรณิการ์ ไชยโสดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวประภัสสร รัตน์แสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้