กองการศึกษา

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลขามเรียง มีขอบเขตภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและภารกิจ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขามเรียงและบริเวณใกล้เคียงจึงได้บูรณาการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย แผนการจัดสรรงบประมาณ และประเภทลักษณะของภารกิจที่ต้องดำเนินการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย เนื่องจากเทศบาลตำบลขามเรียง ยังไม่มีสถานศึกษาในสังกัดเป็นของตนเองจึงมีภารกิจการพัฒนา ดังนี้
1.  จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
2.  จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
4.  รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า
5.  จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
6.  อุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในเขต
7.  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง