กองคลัง

กองคลัง  
 

มีภารกิจหน้าที่ดำเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ  ดังนี้
1.  ด้านการเงินและบัญชี
2.  ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
3.  ด้านการพัฒนารายได้
4.  ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้านการเงินและบัญชี
– งานการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกประเภท
– งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
–  งานจัดทำเช็คและจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน
–  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
–   การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
–  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
ด้านพัสดุและทรัพย์สิน
–  งานการซื้อและการจ้าง
–  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
–  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
–  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
–  งานการจำหน่ายพัสดุ
ด้านการพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์
งานพัฒนารายได้
งานเร่งรัดรายได้
ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานแผนที่ภาษี
งานทะเบียนทรัพย์สิน

ด้านธุรการ
–  งานสารบรรณ
–  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและ
อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของกองคลัง
–  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
–  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของเทศบาลตำบลขามเรียง
–  งานสวัสดิการของกองคลัง
–  งานประชาสัมพันธ์อื่นเกี่ยวกับรายได้และงานด้านต่างๆของกองคลัง