กองช่าง

กองช่าง

  1. เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยให้ภาคีการพัฒนาจากภาครัฐ ภาคเอกชน/ธุรกิจ องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนารวมถึงการเสริมสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่  และชุมชนน่าอยู่ของตนด้วย
    2. พัฒนาการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ในชุมชน โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นในระยะยาว เช่น เส้นทางคมนาคม  ระบบระบายน้ำ รองรับการขยายตัวของชุมชน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
    3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการพื้นฐานให้เชื่อมโยงอย่างมีระบบได้มาตรฐานและทั่วถึง โดยเฉพาะในด้านการวางแผนพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมือง สามารถรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการแก้ไขปัญหาความแออัดตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อม
    4. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  กองช่าง  เทศบาลตำบลขามเรียง  มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาในลักษณะองค์รวมครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งด้านระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตประชาชนไปพร้อมกันอย่างสอดคล้องเกื้อหนุนและความสมดุลเพื่อให้เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่เอื้ออาทร ให้ทุกฝ่ายในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจมีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีระบบเศรษฐกิจดีมั่นคง และมีวัฒนธรรมจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชนที่จะสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป เป็นการพัฒนาที่ให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้ามา   ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ  ร่วมแก้ไขปัญหา   เพื่อผลักดันให้กระบวนการพัฒนาเมืองมีความโปร่งใสเป็นธรรม เป็นสังคมที่ต้องการจะนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ที่ยั่งยืน