กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรมกองสวัสดิการสังคม แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
 –  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
(2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(3) งานจัดระเบียบชุมชน
(4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
(5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
(6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 – งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
(2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
(3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
(4) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
(5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน
(6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
(7) งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท
(8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(9) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 –  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
(2) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
(3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
(4) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(5) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
–  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
               (1)  งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
(2)  งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
(3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย