กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

– พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
– พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535
– พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  มาตรา 50 และ51
– พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
– งานรักษาความสะอาด
– งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
– งานสัตวแพทย์
– งานประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลขามเรียงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนองตอบนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล  ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  ดังนี้
–  ดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สวยงามเป็นระเบียบ
–  ดำเนินงานโครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อประชาชนในเขตเทศบาล  เพื่อบริการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
– ดำเนินงานโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและความปลอดภัยของผู้บริโภค
– ดำเนินงานโครงการอบรม อสม.ใหม่ฟื้นฟูความรู้อสม.เก่า  เพื่อเป็นตัวแทนการบริการด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง