สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับดูแลและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งงานภายในสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายอำนวยการ
 2. งานนิติการมีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่าง
  (2)  เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  (3)  งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
  (4)  งานสอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ
  (5)  งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
  (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1)  งานสารบรรณกลางของเทศบาล
  (2)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  (3)  งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
  (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  (5)  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  (6)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  (7)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ)
  (8)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.  งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
  (2)  งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
  (3)  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
  (4)  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ
  (5)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
  (6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  (7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
  (8)  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
  (9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
  (10)  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
  (11)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (1)  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
  (2)  งานเผยแพร่ สนันสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
  (3)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  (4)  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์
  (5)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
  (6)  งานสารนิเทศ
  (7)  งานจัดทำรายงานกิจการเทศบาล และจัดทำเวปไซต์เทศบาล
  (8)  งานบริหารระบบแม่ข่าย (File server) เพื่อการบริการสารสนเทศภายในหน่วยงาน
  (9) งานบริหารระบบแม่ข่าย(web server)เพื่อการบริการสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน
  (10) งานบริหารระบบแม่ข่าย (web mail) เพื่อการบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  (11)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย
  การย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน
  6.  งานการเลือกตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
 5. งานประชุมสภาเทศบาล มีหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และจดรายงานการประชุมสภา

  8. งานบันทึกข้อมูล มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆของเทศบาลตำบลขามเรียง

 6. ฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  จัดระเบียบภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการจัดช่องทางหนีไฟเพื่อเป็นทางออกฉุกเฉิน
(2)  ตรวจตรา ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อาจเป็นบ่อเกิดของเพลิงไหม้
(3)  เตรียมสารสำหรับดับเพลิง
(4)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
(5)  งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(6)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(7)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(8)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(9)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(11) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบและ
จัดระเบียบในตลาดสดหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 1. ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินแผน
(2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
(3)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
(4)  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา และแผนประจำปี
(5)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(6)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(7)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 1. หน่วยตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้าน    งบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงิน

ทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได้  รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง