นำเสนองานและรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับดีเยี่ยม” ในเวที สานพลัง เสริมสร้างความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอีสานที่ยั่งยืน ปี 2560 ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ระดับดีเยี่ยม” ในเวที สานพลัง เสริมสร้างความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอีสานที่ยั่งยืน ปี 2560 ครั้งที่ 2 ในฐานะเป็นท้องถิ่นเข้าร่วมเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการ สานพลังเครือข่ายสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่