ประกาศเทศบาลตาบลขามเรียง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต

ประกาศเทศบาลตาบลขามเรียง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
***********************************************************************************
ด้วยเทศบาลตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ ดังนี้

ไฟล์ประกอบ

1,210,000