ประกาศเทศบาลตาบลขามเรียง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต

ประกาศเทศบาลตาบลขามเรียง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต
***********************************************************************************
ด้วยเทศบาลตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะกอก หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 586 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,344 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลกาหนด ราคากลาง 1,086,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายล่ะเอียด

1,086,000