ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร