ข้อมูลหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน

– หมู่ที่ 1 บ้านขามเรียง                             – หมู่ที่ 13 บ้านดอนมัน

– หมู่ที่ 2 บ้านโนนแสบง                          – หมู่ที่ 14 บ้านโขงกุดเวียน

– หมู่ที่ 3 บ้านเขียบ                                  – หมู่ที่ 15 บ้านขามเรียง

– หมู่ที่ 4 บ้านหนองแข้                             – หมู่ที่ 16 บ้านดอนหน่อง

– หมู่ที่ 5 บ้านมะกอก                               – หมู่ที่ 17 บ้านเขียบ

– หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชัน                               – หมู่ที่ 18 บ้านมะกอก

– หมู่ที่ 7 บ้านดอนนา                               – หมู่ที่ 19 บ้านมะกอก

– หมู่ที่ 8 บ้านดอนหน่อง                          – หมู่ที่ 20 บ้านขามเรียง

– หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม                           – หมู่ที่ 21 บ้านหนองแข้

– หมู่ที่ 10 บ้านหัวหนอง                          – หมู่ที่ 22 บ้านเขียบ

– หมู่ที่ 11 บ้านกุดหัวช้าง                          – หมู่ที่ 23 บ้านมะกอก

– หมู่ที่ 12 บ้านมะกอก