ลักษณะสังคม

สภาพทางสังคม

ด้านศาสนา

ประชาชนในตำบลขามเรียงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97.55 นอกจากนั้นเป็นศาสนาอื่น  เช่น  คริสต์  อิสลาม  จะมีในกลุ่มเพียงเล็กน้อย

ตำบลขามเรียงมีวัดจำนวน 11 แห่ง  และสำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้  คือ

มีวัดจำนวน  11  แห่ง  ดังนี้

–   วัดชัยจุมพล  ตั้งอยู่ที่  บ้านขามเรียง  หมู่ที่  1,15,20

–   วัดสว่างมงคล  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนแสบง  หมู่ที่  2

–   วัดพุทธชัยราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านเขียบ  หมู่ที่  3,17,22

–   วัดสุธัมมาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองแข้  หมู่ที่  4,21

–   วัดจันทร์ประดิษฐ  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะกอก  หมู่ที่  5,12,18,19,23

–   วัดสุวรรณวารี  ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยชัย  หมู่ที่  6

–   วัดโพธาราม  ตั้งอยุ่ที่  บ้านดอนนา  หมู่ที่  7

–   วัดศรีสุข  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนหนอง  หมู่ที่  8,16

–   วัดโนนทองวณาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  9

–   วัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  10

–   เวฬุวนาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านกุดหัวช้าง  หมู่ที่  11

มีสำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้  คือ

–   สำนักสงฆ์บ้านมะกอก  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะกอก  หมู่ที่  19

–   วัดป่ากู่แก้ว  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนหน่อง  8,16

–   วัดป่าบ้านดอนมัน  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนมัน  หมู่ที่  13

 

ลักษณะภูมิอากาศ :

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกได้ ๓ ฤดู  คือ

ฤดูร้อน ช่วงกลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย

ฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศมองโกเลียและจีน (ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม)