ลักษณะเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ  มีบางหมู่

บ้านที่มีระบบชลประทาน  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และรับจ้างแบ่งเป็น ดังนี้

เกษตรกรรม  (ทำนา)                95 %

ค้าขาย                               2 %

รับราชการ                          3 %

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง

          ปั้มน้ำมันและก๊าช                   1        แห่ง

โรงสี                                 28      แห่ง

ธนาคาร                             2        แห่ง

โรงแรม                              –         แห่ง

ร้านซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ 14      แห่ง

ฟาร์มโคนม                          9        แห่ง

หอพัก                                160     แห่ง