วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ตำบลขามเรียงน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมพื้นบ้าน
งามตระการสิ่งแวดล้อม โอบอ้อมอารีมีน้ำใจ
สังคมฝักใฝ่การเรียนรู้ สาธารณูโภคครบครัน
สร้างสรรค์ท้องถิ่นสู่ความเจริญ
พันธกิจ
๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองท้องถิ่น
๒. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกสรโดยใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
๕. ส่งเสริมปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
๖. สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว