ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 ส.ค. 63 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 30 ก.ค. 63 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 30 ก.ค. 63 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 23 ก.ค. 63 3
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 63 25
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียงบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 63 15
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 23 ม.ค. 63 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 16 ม.ค. 63 14
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563 9 ม.ค. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 ก.ย. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง 27 ส.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การสำรวจที่ดินและปลูกสร้าง 27 ส.ค. 62 12
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 19 ส.ค. 62 12
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 19 ส.ค. 62 11
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 62 13
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6 มิ.ย. 62 11
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอแจ้งระงับการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 พ.ค. 62 11
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (เพิ่มเติม) 7 พ.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องการสำรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 พ.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องการสำรวจสถานที่จำหน่ายอาคาร สะสมอาหาร 7 พ.ค. 62 11
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑ 7 พ.ค. 62 12
ประกาศสภาเทศบาลตำลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 29 เม.ย. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 5 เม.ย. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 21 มี.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 13 มี.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องขายทอดตลาดอาารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง (หลังเดิม) 8 มี.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 15 ม.ค. 62 13