ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 7 มิ.ย. 65 6
การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ประจำปี 2565 27 พ.ค. 65 44
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 24 พ.ค. 65 7
การขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 เม.ย. 65 18
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 8 เม.ย. 65 40
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลขามเรียง 31 มี.ค. 65 26
ยกเว้นค่าธรรมเนียมก่รออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการาแจ้งและการให้บริการในการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฯ 21 มี.ค. 65 59
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรือง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2565 17 มี.ค. 65 65
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2565 28 ก.พ. 65 55
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 28 ม.ค. 65 72
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลขามเรียง ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานน พ.ศ.2565 28 ม.ค. 65 71
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องประชาสัมพันธ์มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ 20 ม.ค. 65 54
ประกาศบาลตำบลขามเรียง ไม่รับขวัญทุกเทศกาล 10 ม.ค. 65 32
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 28 ธ.ค. 64 74
เรื่องขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 14 ธ.ค. 64 121
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 22 พ.ย. 64 135
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 22 พ.ย. 64 118
ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 18 พ.ย. 64 132
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 ก.ย. 64 184
ข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) 13 ก.ค. 64 282
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างวินัยฯ 18 มิ.ย. 64 20
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 252
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 203
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 157
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 169
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 26 เม.ย. 64 263
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่) 26 เม.ย. 64 333
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่ 19 เม.ย. 64 165
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่1 (ใหม่) 12 เม.ย. 64 219
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 16 มี.ค. 64 204