ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่องขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 14 ธ.ค. 64 39
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 22 พ.ย. 64 52
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 22 พ.ย. 64 53
ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลขามเรียง เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 18 พ.ย. 64 53
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 ก.ย. 64 113
ข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) 13 ก.ค. 64 139
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 164
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 135
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 115
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 มิ.ย. 64 111
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 26 เม.ย. 64 201
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ใหม่) 26 เม.ย. 64 264
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ใหม่ 19 เม.ย. 64 123
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่1 (ใหม่) 12 เม.ย. 64 158
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 16 มี.ค. 64 159
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามมาตร ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 12 มี.ค. 64 163
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลขามเรียง 9 มี.ค. 64 141
แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลขามเรียง 9 มี.ค. 64 322
ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง 23 ก.พ. 64 611
ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขต 1 23 ก.พ. 64 382
ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขต 2 23 ก.พ. 64 253
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 19 ก.พ. 64 146
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 19 ก.พ. 64 255
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 19 ก.พ. 64 278
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 19 ก.พ. 64 294
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 9 ก.พ. 64 138
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง (ส.ถ.๔/๑) 5 ก.พ. 64 154
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง (ผ.ถ.๔/๑) 5 ก.พ. 64 184
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง 4 ก.พ. 64 308
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง 4 ก.พ. 64 315