ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 6 ต.ค. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนกำลังอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 1 ต.ค. 63 10
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ก.ย. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63 13
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 18 ส.ค. 63 14
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 18 ส.ค. 63 18
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) 18 ส.ค. 63 23
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 11 ส.ค. 63 15
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปฌนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 7 ส.ค. 63 20
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 ส.ค. 63 19
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 30 ก.ค. 63 17
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 30 ก.ค. 63 15
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 23 ก.ค. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 63 61
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียงบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 22 มิ.ย. 63 37
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 23 ม.ค. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 16 ม.ค. 63 33
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563 9 ม.ค. 63 34
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 ก.ย. 62 31
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง 27 ส.ค. 62 35
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การสำรวจที่ดินและปลูกสร้าง 27 ส.ค. 62 34
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 19 ส.ค. 62 26
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 19 ส.ค. 62 25
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 62 25
ประกาศสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาบตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 62 24
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 6 มิ.ย. 62 24
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอแจ้งระงับการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 พ.ค. 62 25
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (เพิ่มเติม) 7 พ.ค. 62 30
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องการสำรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 พ.ค. 62 28
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องการสำรวจสถานที่จำหน่ายอาคาร สะสมอาหาร 7 พ.ค. 62 24