กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสุเพชร วงศ์หมั่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสุกันยา บัวลาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวบัณฑิชา ไชยรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวจิราวรรณ พนารินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นางสาวอลิสา เนื่องไชยยศ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


นายวิรัช สีมูลี
พนักงานขับรถยนต์


นายอาทร คำปลิว
พนักงานขับรถยนต์


นายสุชาติ เจียงคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายธิวา อุปสัย
พนักงานขับรถยนต์