สมาชิกสภาเทศบาล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล


นายธนพล จำนงพิศ
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0833355053


นายทวี วงษ์ช่าง
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-6669708


นางประภาสิริ ศรีสังข์
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 086-6359959


นายเหมือน บุญสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0850123786


นายสาคร ศรีสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0813912188


นางสาวกิ่งดาว บุญหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0956631593


นางกุหลาบ วะนาชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1953068


นางทองล้วน อุปสัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-8613562


นายฉลอง-เนื่องไชยยศ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-7465399


นางสุพรรณี-สีมาตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1862195


นางสาคร-ไชยผง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 065-2763029


นายรุงเจริญ วงษ์ช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-4202518