เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 อีเมล์ [email protected] โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00017
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00399
เดือนก่อน 01172
ปีนี้ 06186
ปีก่อน 11145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ตดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 3 พ.ค. 2567(ดู 33) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ประจำปี 2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 67) 
  เรื่ องการรับสมัครบุคล เป็นคณะกรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต ํา แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ม า ต ร ฐ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ป ร ะ จ ําอ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  - 22 ก.พ. 2567(ดู 355) 
  เรื่องการรับสมัครบุคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตําแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  - 22 ก.พ. 2567(ดู 1686) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 22 ก.พ. 2567(ดู 152) 
  ประชาสัมพันธ์การรณรงณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 21 ก.พ. 2567(ดู 165) 
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 176) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ตดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 3 พ.ค. 2567(ดู 17) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 269) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 251) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการ - 4 ม.ค. 2566(ดู 388) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 398) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 8 ธ.ค. 2565(ดู 322) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 17 พ.ย. 2565(ดู 531) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 24 พ.ค. 2567(ดู 1) 
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปรระชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 24 พ.ค. 2567(ดู 0) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 29 เม.ย. 2567(ดู 8) 
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 74) 
  รื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 22 ก.พ. 2567(ดู 159) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 27 ต.ค. 2566(ดู 284) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 - 24 ส.ค. 2566(ดู 293) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหลังวัด บ้านดอนนา ฯ - 22 ธ.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 643) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่างม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 604) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 568) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างเครื่องพิมพ์เอกสาร (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 475) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลยครุภัณฑ์ฯ - 23 ธ.ค. 2564(ดู 475) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยหอพักสุขศิริลิฟวิ่งเพส)บ้านขามเรียง หมู่ที่20โดยวิธีเจาะจง - 13 ก.ย. 2564(ดู 565) 
  ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคและจารบีของรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-7429 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-23
  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนนา หมู่ 7 ไปทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมบ้านเขียบ หมู่ 17 สายทางซอยข้างบ้านนายก เชื่อมทางหลวง 2022 และเข้าซอยสามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหน่อง-โนนขี้ควาย บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-21

ภาพกิจกรรม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู 213)

(Big Cleaning Day) (ดู 437)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 729)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 794)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนหนาด (ดู 3287)

ผลิตภัณฑ์เด่น

การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ (ดู 1002)

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง (ดู 3760)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เทศบาลตำบลขามเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [30 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – มีนาคม พ.ศ. 2567) : [30 เม.ย. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเทศบาลตำบลขามเรียง : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานข้อมูลเชิงสถิติผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ 2566 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566(12เดือน) : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  คู่มือการใช้บริการ eservice : [25 เม.ย. 2567]
  ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [24 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร