เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 อีเมล์ [email protected] โทร.043 754 134
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00007
วานนี้ 00037
เดือนนี้ 00582
เดือนก่อน 01848
ปีนี้ 05197
ปีก่อน 11145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ประจำปี 2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 25) 
  เรื่ องการรับสมัครบุคล เป็นคณะกรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต ํา แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ม า ต ร ฐ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ป ร ะ จ ําอ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  - 22 ก.พ. 2567(ดู 288) 
  เรื่องการรับสมัครบุคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตําแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  - 22 ก.พ. 2567(ดู 1224) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 22 ก.พ. 2567(ดู 113) 
  ประชาสัมพันธ์การรณรงณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - 21 ก.พ. 2567(ดู 137) 
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 136) 
  เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบธนาคารขยะ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - 9 ก.พ. 2567(ดู 1627) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 219) 
  ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 6 ธ.ค. 2566(ดู 206) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร ในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการ - 4 ม.ค. 2566(ดู 349) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 367) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 8 ธ.ค. 2565(ดู 297) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 17 พ.ย. 2565(ดู 483) 
  เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล (กรณีเกษียณอายึราชการ) - 2 ส.ค. 2565(ดู 503) 
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 37) 
  รื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 - 22 ก.พ. 2567(ดู 116) 
  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 27 ต.ค. 2566(ดู 247) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 - 24 ส.ค. 2566(ดู 259) 
  เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำ พ.ศ.2566 - 24 ส.ค. 2566(ดู 269) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2566 - 25 ก.ค. 2566(ดู 265) 
  เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คั้งที่ 1 ประจำ พ.ศ.2566 - 14 ก.ค. 2566(ดู 234) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 606) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองช่างม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 569) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 532) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างเครื่องพิมพ์เอกสาร (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ม.ค. 2565(ดู 445) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลยครุภัณฑ์ฯ - 23 ธ.ค. 2564(ดู 445) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี (ซอยหอพักสุขศิริลิฟวิ่งเพส)บ้านขามเรียง หมู่ที่20โดยวิธีเจาะจง - 13 ก.ย. 2564(ดู 538) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนนา) บ้านดอนนา หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 ก.ย. 2564(ดู 474) 
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางสี่แยกบ้านหมอแมว ถึงหน้าบ้านพ่อหลวง หมู่ที่ 12 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางข้างวัดบ้านมะกอก ถึงสี่แยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางบ้านแม่นี ถึงบ้านพ่อสังวาล เผ้าหอม บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางบ้านพ่อป๋อง ถึงบ้านพ่อน้อย หมู่ที่ 16 บ้านดอนหน่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางบ้านพ่อสวาท ไปทางทิศตะวันออกบ้านพ่อชาย หมู่ที่ 8 บ้านดอนหน่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางเข้าหมู่บ้านโขงกุดเวียน ถึงบ้านพ่อเขียว หมู่ที่ 14 บ้านโขงกุดเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางบ้านพี่แดง ถึงสามแยกบ้านทองพูน หมู่ที่ 12 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26

ภาพกิจกรรม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู 182)

(Big Cleaning Day) (ดู 397)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 698)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 760)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดป่าดอนหนาด (ดู 3199)

ผลิตภัณฑ์เด่น

การผลิตเสื่อด้วยนาโนเทคโนโลยี ของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ (ดู 961)

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านโนนแสบง (ดู 3669)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 : [18 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2566 : [5 มี.ค. 2567]
  ประมวลลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : [4 มี.ค. 2567]
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือกำไรจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2567 : [26 ม.ค. 2567]
  คู้มือแนวทางวางการปฏิบัตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [17 ม.ค. 2567]
  รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) : [28 ธ.ค. 2566]
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงิน : [22 ธ.ค. 2566]
  มอบนโยบาย (No Gft Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [18 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไฟล์ Word : [16 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร