เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนุชนาฎ ภูดวงจิตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


จ่าเอกธนากร บุญประกอบ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิราวรรณ พนารินทร์
นักวิชาการสุขาภิบาล


นางสาวอลิสา เนื่องไชยศ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


นายวิรัช สีมูลี
พนักงานขับรถยนต์


นายอาทร คำปลิว
พนักงานขับรถยนต์


นายสุชาติ เจียงคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายธิวา อุปสัย
พนักงานขับรถยนต์