เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุภัสษา บรรเทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายอาทิตย์ ทองเจริญ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายณรงฤทธิ์ รังวัดสา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุภารัตน์ พลศรี
ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขียบ


นางลำไพ บุญหล้า
ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเรียง


นางสาวสุพัตรา สายระคำ
ครูชำนาญการ รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก


นางสุพิศ กุณโฮง
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางศิริรักษ์ ทับทะวัน
ครูชำนาญการ รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา


นางสาวบุษบา จันทรศิริ
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงจันทร์ ชูพันธ์
ครูชำนาญการ


นางสาวทัศนี รัตนพล
ครู


นางอาทินา ใหม่คามิ
ครู


นางนพมาศ วงษ์ราชา
ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก


นางสาวรภัสกุล กุณโฮง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมพงค์ ชูพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมยุรี ป้องคำแสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปริศนา ดวงพรรณา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑารัตน์ บุญหล้า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาาวปุณญาพร นามโคตร
ผู้ดูแลเด็ก


นายฐาภิวัตน์ โคตรเมืองกลาง
ผู้ดูแลเด็ก