เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุภัสษา บรรเทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายอาทิตย์ ทองเจริญ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายณรงฤทธิ์ รังวัดสา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสุภารัตน์ พลศรี
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสุดถนอม รัตนภักดี
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางลำไพ บุญหล้า
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวสุพัตรา สายระคำ
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสุพิศ กุณโฮง
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวบุษบา จันทรศิริ
ครูชำนาญการ


นางศิริรักษ์ ทับทะวัน
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงจันทร์ ชูพันธ์
ครูชำนาญการ


นางสาวทัศนี รัตนพล
ครู


นางอาทินา ใหม่คามิ
ครู


นางนพมาศ วงษ์ราชา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรภัสกุล กุณโฮง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมพงค์ ชูพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมยุรี ป้องคำแสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปริศนา ดวงพรรณา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑารัตน์ บุญหล้า
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาาวปุณญาพร นามโคตร
ผู้ดูแลเด็ก


นายฐาภิวัตน์ โคตรเมืองกลาง
ผู้ดูแลเด็ก