เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือการใช้บริการ eservice   25 เม.ย. 2567 23
คู่มือการรับแจ้งการย้ายเข้า   23 เม.ย. 2567 26
คู่มือการขอเลขที่บ้าน   23 เม.ย. 2567 23
คู่มือการแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร   23 เม.ย. 2567 26
สำนักเทศบาล   9 ก.ค. 2563 454
เทศบัญญัติการักษาความสะอาด   9 ก.ค. 2563 1272
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน   9 ก.ค. 2563 365
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561   9 ก.ค. 2563 435
การดำเนินการกิจประปา   9 ก.ค. 2563 694
การควบคุมกิจการที่เป็นอัตราย   9 ก.ค. 2563 568
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   9 ก.ค. 2563 443
กองสวัสดิการสังคม   9 ก.ค. 2563 348