เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

สมาชิกสภาเทศบาล


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล


นายธนพล จำนงพิศ
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0833355053


นายสาคร ศรีสมบัติ
รองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0813912188


นางกุหลาบ วะนาชัย
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1953068


นายเหมือน บุญสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0850123786


นายทวี วงษ์ช่าง
สภาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 083-6669708


นางสาวกิ่งดาว บุญหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 0956631593


นางสุพรรณี สีมาตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 080-1862195


นางทองล้วน อุปสัย
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-8613562


นายฉลอง นื่องไชยยศ
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 085-7465399


นางประภาสิริ ศรีสังข์
เลขานุการสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 086-6359959


นางสาคร ไชยผง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 065-2763029


นายรุงเจริญ วงษ์ช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทร : 089-4202518