เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2566-2570   11 มี.ค. 2567 69
แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)   3 เม.ย. 2566 140
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   4 เม.ย. 2565 235
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564   14 ก.ค. 2563 377