เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 080-7600955


นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 089-5695545


นางสุนิสา ปาคาถา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 063-7493569


นางสมาพร ภูวิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 098-5847492


นายสมคิด ใหม่คามิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 098-5847495


นางสาวภัทริณญา เทพทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 089-2751264


นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 063-3422929


นางสาวนุชนาฎ ภูดวงจิตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : -