เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตำบลขามเรียงวิสัยทัศน์ “ขามเรียงเมืองน่าอยู่ คู่มหาสารคาม”
ยุทธศาสตร์
 1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
เป้าประสงค์
 1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
 2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 6. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่
ตัวชี้วัด
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕
 2. ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
 3. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
 4. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการการกีฬา ศาสนา    ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐
 6. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
 7. ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข
 8. การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง    ร้อยละ  ๖๐
ค่าเป้าหมาย
 1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
 2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
 4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
 5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน        
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
 2. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม        
 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
 5. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 7. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
 4. การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
 1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 3. แผนงานการศึกษา
 4. แผนงานสาธารณสุข
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
 6. แผนงานเคหะและชุมชน
 7. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
 8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 9. แผนงานงบกลาง

 
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 2369