เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

สำนักปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นางสุนิสา ปาคาถา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 063-7493569


พันจ่าเอกนิมิตร บุญหล้า
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาววันปภา สุขจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางปรีชากุล ภูจำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธนบดี ทะแยง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวจิตรา ถิ่นละออ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวนิ่มนุช หาญเวช
คนงานทั่วไป


นางสาวอนงนาฎ นนตรี
คนงานทั่วไป


นางสาวณิชาภัทร การะเกต
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางเพ็ญวิภา สารบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเบญจรัตน์ เนตรสงคราม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกประเทียบ อรรคฮาตศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวภัทรธิดา อุ่นทะศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาววิลัยพร ทักษัณ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


พันจ่าเอกสมบัติ เนื่องด้วง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


สิบโทปิยพันธ์ วิชาชัย
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน


นายทนงศักดิ์ คลังแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวีระยุทธ จันทะลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญถม พลราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายยุทธชัย เนื่องกันยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นางสาวธิดารัตน์ บุญหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายบุญสอน เปี่ยมปิด
พนักงานขับรถยนต์


นายสดใส มาวิน
พนักงานขับรถยนต์


นายสามารถ เหล่าหมวด
พนักงานขับรถยนต์


นายพรพจน์ อ่อนดี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุพัตรา จำปาน้อย
นิติกรปฏิบัติการ


นายเอกราช ไมตรีแพน
นิติกรปกิบัติการ


นายพัชรพรหม สุรางค์กูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายประหยัด สาลีธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายจิระ บุญหล้า
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ ทองเนตร
คนงานทั่วไป


นายมนตรี โคตรตาแสง
คนงานทั่วไป


นายสิริพล สงครามสี
นักจัดการงานทั่วไป


นางประทุมมา พรมบุญ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายถาวร บุญโท
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายสิริชัย บุญหล้า
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายยุทธนา บุญหล้า
พนักงานผลิตน้ำประปา