เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566   8 ส.ค. 2566 83
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565   16 ธ.ค. 2565 133
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565   10 ส.ค. 2565 232
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลขามเรียง   7 มิ.ย. 2565 213
ประกาศเทศบลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 9   9 มี.ค. 2565 187
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565   25 พ.ย. 2564 346
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   29 ต.ค. 2564 458
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่6   3 ก.ย. 2564 228
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่7   3 ก.ย. 2564 242
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   25 มิ.ย. 2563 1727
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3   25 มิ.ย. 2561 578
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   25 มิ.ย. 2560 314