เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางมยุรี แก้วสีหา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพรวณี มาสวนจิก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรอนงค์ รัตนภักดี
นักวิชาการคลัง


นายวิทยา วงษ์ช่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสุภัทรา นาคสุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกรรณิการ์ ไชยโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกีรัตยา รัตน์แสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรธีรา กุงศาศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวทิพย์วรรณ บุญสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี