เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสมาพร ภูวิจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางมยุรี แก้วสีหา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพรวณี มาสวนจิก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวอรอนงค์ รัตนภักดี
นักวิชาการคลัง


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุภัทรา นาคสุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกรรณิการ์ ไชยโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกีรัตยา รัตน์แสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรธีรา กุงศาศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวทิพย์วรรณ บุญสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี