เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลขามเรียง

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลขามเรียง ตั้งอยู่ เลขที่ 226 หมู่ที่ 15 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอกันทรวิชัย เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
เนื้อที่ ของเทศบาลตำบลขามเรียง โดยประมาณ 48.5 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 30,312 ไร่
 
ภูมิประเทศ
– ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
– ทิศเหนือติดกับตำบลนาสีนวน ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศใต้ติดกับลำน้ำชีตลอดแนวเขต
– ทิศตะวันตกติดกับตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน
– หมู่ที่ 1 บ้านขามเรียง                             – หมู่ที่ 13 บ้านดอนมัน
– หมู่ที่ 2 บ้านโนนแสบง                          – หมู่ที่ 14 บ้านโขงกุดเวียน
– หมู่ที่ 3 บ้านเขียบ                                  – หมู่ที่ 15 บ้านขามเรียง
– หมู่ที่ 4 บ้านหนองแข้                             – หมู่ที่ 16 บ้านดอนหน่อง
– หมู่ที่ 5 บ้านมะกอก                               – หมู่ที่ 17 บ้านเขียบ
– หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชัน                               – หมู่ที่ 18 บ้านมะกอก
– หมู่ที่ 7 บ้านดอนนา                               – หมู่ที่ 19 บ้านมะกอก
– หมู่ที่ 8 บ้านดอนหน่อง                          – หมู่ที่ 20 บ้านขามเรียง
– หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม                           – หมู่ที่ 21 บ้านหนองแข้
– หมู่ที่ 10 บ้านหัวหนอง                          – หมู่ที่ 22 บ้านเขียบ
– หมู่ที่ 11 บ้านกุดหัวช้าง                          – หมู่ที่ 23 บ้านมะกอก
– หมู่ที่ 12 บ้านมะกอก
 
สภาพทางสังคม
ด้านศาสนา
ประชาชนในตำบลขามเรียงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97.55 นอกจากนั้นเป็นศาสนาอื่น  เช่น  คริสต์  อิสลาม  จะมีในกลุ่มเพียงเล็กน้อย
ตำบลขามเรียงมีวัดจำนวน 12 แห่ง  และสำนักสงฆ์ จำนวน 4แห่ง ดังนี้  คือ
มีวัดจำนวน  12  แห่ง  ดังนี้
–   วัดชัยจุมพล  ตั้งอยู่ที่  บ้านขามเรียง  หมู่ที่  1,15,20
–   วัดสว่างมงคล  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนแสบง  หมู่ที่  2
–   วัดพุทธชัยราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านเขียบ  หมู่ที่  3,17,22
–   วัดสุธัมมาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองแข้  หมู่ที่  4,21
–   วัดจันทร์ประดิษฐ  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะกอก  หมู่ที่  5,12,18,19,23
–   วัดสุวรรณวารี  ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยชัน  หมู่ที่  6
–   วัดโพธาราม  ตั้งอยุ่ที่  บ้านดอนนา  หมู่ที่  7
–   วัดศรีสุข  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนหน่อง  หมู่ที่  8,16
–   วัดโนนทองวณาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  9
–   วัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  10
–   วัดเวฬุวนาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านกุดหัวช้าง  หมู่ที่  11
–   วัดป่าดอนหนาด  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนนา  หมู่ที่ 7
มีสำนักสงฆ์  จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้  คือ
–   สำนักสงฆ์บ้านมะกอก  ตั้งอยู่ที่  บ้านมะกอก  หมู่ที่  19
–   วัดป่ากู่แก้ว  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนหน่อง  8,16
–   วัดป่าบ้านดอนมัน  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนมัน  หมู่ที่  13
–   วัดป่าบ้านหนองแข้ ตั้งอยู๋ที่ บ้านหนองแข้  หมู่ที่ 4,21
 
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกได้ ๓ ฤดู  คือ
ฤดูร้อน ช่วงกลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศมองโกเลียและจีน (ที่มา:สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม)
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรซึ่งอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ  มีบางหมู่
บ้านที่มีระบบชลประทาน  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และรับจ้างแบ่งเป็น ดังนี้
เกษตรกรรม  (ทำนา)                95 %
ค้าขาย                               2 %
รับราชการ                          3 %
 
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง
ปั้มน้ำมันและก๊าช                   2        แห่ง
โรงสี                                 28      แห่ง
ธนาคาร                             2        แห่ง
โรงแรม                              1         แห่ง
ร้านซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ 14      แห่ง
ฟาร์มโคนม                          9        แห่ง
หอพัก                                160     แห่ง
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 13906