เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 5 ก.ค. 2566 41
ขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียง 1 พ.ค. 2566 36
ประชาสัมพันธ์ระบบประปาบ้านมะกอก หมู่ที่19 การพัฒนาระบบผลิดน้ำประปาหมู้บ้านจนสามารถผลิดน้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 1 พ.ค. 2566 3240
ให้บริการการชำระภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอื่นๆ 28 เม.ย. 2566 50
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 24 เม.ย. 2566 42
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานเทศบาล 31 มี.ค. 2566 47
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 23 มี.ค. 2566 77
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 20 มี.ค. 2566 47
ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าติดต่อกับทางเทศบาลตำบลขามเรียงเข้าตอบแบบประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียงประจำปีงบประมาณ2566 10 มี.ค. 2566 37
รายงานผลการดำเนินงาน(งบแสดงฐานะทางการเงิน)รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 6 มี.ค. 2566 37
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2566 22 ก.พ. 2566 77
ขอเชิญผู้สมัครการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมประชุมและจับสลากในการจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโคกหนองไผ่ 31 ม.ค. 2566 54
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565 60
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 31 ต.ค. 2565 28
รายงานแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 3 ต.ค. 2565 29
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย,วาตภัย) ประจำปี 2565 28 ก.ย. 2565 106
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 19 ก.ย. 2565 236
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล (กรณีเกษียณอายึราชการ) 2 ส.ค. 2565 146
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 7 มิ.ย. 2565 137
การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่1 ประจำปี 2565 27 พ.ค. 2565 386
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 24 พ.ค. 2565 205
การขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 เม.ย. 2565 143
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 8 เม.ย. 2565 183
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลขามเรียง 31 มี.ค. 2565 159
รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 25 มี.ค. 2565 67
ยกเว้นค่าธรรมเนียมก่รออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการาแจ้งและการให้บริการในการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฯ 21 มี.ค. 2565 208
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรือง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2565 17 มี.ค. 2565 200
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2565 28 ก.พ. 2565 164
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 28 ม.ค. 2565 172
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่องให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลขามเรียง ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานน พ.ศ.2565 28 ม.ค. 2565 186