เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (วาตภัย) และ (อัคคีภัย) 8 ก.ค. 2567 97
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ตดำรงตำแหน่งที่ว่าง 3 พ.ค. 2567 128
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ประจำปี 2567 22 มี.ค. 2567 143
เรื่ องการรับสมัครบุคล เป็นคณะกรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต ํา แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ม า ต ร ฐ า น จ ริ ย ธ ร ร ม ป ร ะ จ ําอ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 22 ก.พ. 2567 458
เรื่องการรับสมัครบุคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตําแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 22 ก.พ. 2567 2452
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 22 ก.พ. 2567 206
ประชาสัมพันธ์การรณรงณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 21 ก.พ. 2567 213
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 12 ก.พ. 2567 266
เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบธนาคารขยะ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 9 ก.พ. 2567 4311
เรื่อง รับโอน พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล สายงานการสอนที่ว่าง 15 ม.ค. 2567 315
ginjv'ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 26 ธ.ค. 2566 197
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2567 18 ธ.ค. 2566 185
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 6 ต.ค. 2566 258
รื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 6 ต.ค. 2566 199
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 5 ก.ค. 2566 339
ขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียง 1 พ.ค. 2566 234
ประชาสัมพันธ์ระบบประปาบ้านมะกอก หมู่ที่19 การพัฒนาระบบผลิดน้ำประปาหมู้บ้านจนสามารถผลิดน้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 1 พ.ค. 2566 4076
ให้บริการการชำระภาษีที่ดิน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอื่นๆ 28 เม.ย. 2566 193
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขามเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 24 เม.ย. 2566 203
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานเทศบาล 31 มี.ค. 2566 200
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 23 มี.ค. 2566 226
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 20 มี.ค. 2566 175
ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าติดต่อกับทางเทศบาลตำบลขามเรียงเข้าตอบแบบประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามเรียงประจำปีงบประมาณ2566 10 มี.ค. 2566 128
รายงานผลการดำเนินงาน(งบแสดงฐานะทางการเงิน)รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 6 มี.ค. 2566 139
เรื่อง ช่องทางอินเล็กทรอนรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง พ.ศ.2566 28 ก.พ. 2566 5
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 28 ก.พ. 2566 4
​เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกศ์ 28 ก.พ. 2566 5
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ (อัคคีภัย) ปี 2566 22 ก.พ. 2566 362
ขอเชิญผู้สมัครการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเทศบาลตำบลขามเรียง ร่วมประชุมและจับสลากในการจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโคกหนองไผ่ 31 ม.ค. 2566 150
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565 169