เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลขามเรียง


วิสัยทัศน์
ตำบลขามเรียงน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมพื้นบ้าน
งามตระการสิ่งแวดล้อม โอบอ้อมอารีมีน้ำใจ
สังคมฝักใฝ่การเรียนรู้ สาธารณูโภคครบครัน
สร้างสรรค์ท้องถิ่นสู่ความเจริญ

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองท้องถิ่น
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกสรโดยใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
5. ส่งเสริมปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
6. สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 2168