เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวภัทริณญา เทพทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายชยพงศ์ ดอกสวย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาวสกาวรัตน์ มุนตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุภาวิณี นนตะบุตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


พันจ่าเอกธนาทร กันดูลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางศิรินา ปัสสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์


นางสาวสุดาวัลย์ กันดูลย์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน