เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6   5 เม.ย. 2566 74
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   5 เม.ย. 2566 70
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ   5 เม.ย. 2566 68
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   5 เม.ย. 2566 72
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของของเทศบาลขามเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 เม.ย. 2566 76
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 181
หลักเกณฑ์กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาทำงานสายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 เม.ย. 2565 124
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานของเทศบาลฯ ฉบับที่ 2   13 พ.ค. 2564 724
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานของเทศบาลฯ   13 พ.ค. 2564 320
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ฉบับที่ 2   13 พ.ค. 2564 406
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ   13 พ.ค. 2564 216
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)   13 พ.ค. 2564 271
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และรักษาวินัยฯ ฉบับที่ 3   13 พ.ค. 2564 182
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และรักษาวินัยฯ ฉบับที่ 2   13 พ.ค. 2564 275
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และรักษาวินัยฯ ฉบับที่ 1   13 พ.ค. 2564 737