เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

นโยบายนายกเทศมนตรี


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบาย
เทศบาลตำบลขามเรียง

 

๑. มุ่งสู่เทศบาลสีขาว บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยความเป็นเลิศ

๒. บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทุกกองจะต้องมีเป้าหมายในการทำงาน ที่ชัดเจนว่าผลสำเร็จของงานคืออะไร

๓. เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความชัดเจน สามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการเต็มรูปแบบ

๔. ยึดประชาชนเป็นหลักสำคัญในการทำงาน ให้การบริการประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

๕. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการดำรงชีพของประชาชน เน้นน้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ นำสังคมเป็นสุข

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 1083