เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 ไปถึงหน้าวัดบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน 8 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า(แบบปิคอัพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด 4 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า(แบบปิคอัพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค. 2566
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวี บ้านเขียบ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ่ลาเซลล์ ถนนทางเข้าบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 จำนวน 25 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามเรียง หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านมะกอก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ถึง โนนป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ก่อสร้างทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 22 จากข้างลานเพลินถึงทางหลวงชนบท 28 พ.ย. 2566
ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 จากบ้าน ร.ต.ต.อนันตวัฒน์ถึงสามแยกบ้านนายวิชัย 28 พ.ย. 2566
ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 3,17 จากหน้าวัดถึงสามแยกท้ายบ้าน หมู่ที่ 17 28 พ.ย. 2566
ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 จากหน้าหมู่บ้านถึงหน้าวัดโนนแสบง 28 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้บุนวม เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร โต๊ะพับอเนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้บุนวม เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร โต๊ะพับอเนกประสงค์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ผู้บริหาร โต๊ะทำงานผู้บริหาร เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 22 พ.ย. 2566
รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 22 พ.ย. 2566
รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ (แบบปิคอัพ) 22 พ.ย. 2566
รถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย 22 พ.ย. 2566
รถบรรทุกหัวลาก(เทลเลอร์) ชนิด 12 ล้อ 22 พ.ย. 2566
รถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อแบบเทท้าย 22 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทะเบียนและบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต(coring) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกคันทะเบียน 82-3813 ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายทางไปบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานทะเบียน ฝ่ายปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ (รถแทรกเตอร์) งานป้องกัน ฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเทลานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง) งานป้องกัน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะคันทะเบียน 82-2382 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะคันทะเบียน บม 9686 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสายทางแยกหน้าโรงเรียนบ้านขามเรียง หมุ่ที่ 1 เชื่อมต่อสายทางไปบ้าน ร.ต.ต. อนันตวัฒน์ จำนวน 5 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะคันทะเบียน 81-4054 กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกขยะคันทะเบียน 81-2752 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมประตูห้องกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถนนสายทางเข้าบ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 จำนวน 7 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านดอนนา หมุ่ที่ 7 เชื่อม บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 4,21 จำนวน 25 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการโครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8,16 เชื่อม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 จำนวน 25 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566