เทศบาลตำบลขามเรียง

Khamriang Subdistrict Municipality Office : Local Government

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแสบง-หัวหนอง บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหน่อง-โนนขี้ควาย บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 22 สายทางซอยข้างลานเพลิน ถึง ถนน ทช.มค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 22 สายทางซอยข้างลานเพลิน ถึง ถนน ทช.มค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน ร.ต.ต.อนันตวัฒน์ ถึงสามแยกบ้านนายวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 สายทางหน้าหมู่บ้าน โนนแสบง ถึง หน้าวัดบ้านโนนแสบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 3,17 สายทางหน้าวัด ถึง สามแยกท้ายบ้านเขียบ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน ร.ต.ต.อนันตวัฒน์ ถึงสามแยกบ้านนายวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 สายทางหน้าหมู่บ้าน โนนแสบง ถึง หน้าวัดบ้านโนนแสบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 3,17 สายทางหน้าวัด ถึง สามแยกท้ายบ้านเขียบ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถตู้โดยสาร (โครงการอบรม ศีลธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน ร.ต.ต.อนันตวัฒน์ ถึงสามแยกบ้านนายวิชัย 13 มิ.ย. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 สายทางหน้าหมู่บ้าน โนนแสบง ถึง หน้าวัดบ้านโนนแสบง 13 มิ.ย. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 3,17 สายทางหน้าวัด ถึง สามแยกท้ายบ้านเขียบ หมู่ที่ 17 13 มิ.ย. 2567
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเขียบ หมู่ที่ 22 สายทางซอยข้างลานเพลิน ถึง ถนน ทช.มค. 13 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2567
ซื้อกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนพร้อมสกรีน (โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับ Drum) งานทะเบียนและบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคและจารบีของรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคและจารบีของรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-7429 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนนา หมู่ 7 ไปทางบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมบ้านเขียบ หมู่ 17 สายทางซอยข้างบ้านนายก เชื่อมทางหลวง 2022 และเข้าซอยสามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหน่อง-โนนขี้ควาย บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแสบง-หัวหนอง บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหน่อง-โนนขี้ควาย บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแสบง-หัวหนอง บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางซอยท้ายบ้าน เชื่อมตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็กบ้านเขียบ หมู่ที่ 17 สายทางซอยบ้าน ผอ.ลำไพ ไปทางทิศตะวันตก เชื่อมตำบลเขวาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 บ้านพ่อนายถึงถนนทางแยกไปบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยากำจัดยุง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนหน่อง-โนนขี้ควาย บ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 1 พ.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแสบง-หัวหนอง บ้านโนนแสบง หมู่ที่ 2 1 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างชุดระบบ (สปอร์ตไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางสี่แยกบ้านหมอแมว ถึงหน้าบ้านพ่อหลวง หมู่ที่ 12 บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567