กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางลำไพ นักภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางมยุรี แก้วสีหา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางพรวณี มาสวนจิก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายวิทยา วงษ์ช่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสุภัทรา นาคสุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกรรณิการ์ ไชยโสดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกีรัตยา รัตน์แสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพรธีรา กุงศาศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวทิพย์วรรณ บุญสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี