กองช่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายสมคิด ใหม่คามิ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเสวี ลายโถ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายสัจจา ไชยหรรษา
นายช่างเขียบแบบ


พันจ่าเอกสมโภชน์ บุญอยู่
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน


นายสุรศักดิ์ หนูแม้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายป้องเกียรติ บุญหล้า
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล


นายสาคร อุปนันท์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายธีรวัฒน์ เหล่าโผน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนิกูล บุญสอน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวสายเพชร แสงไสว
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง


นายธีรพงศ์ วิระขันคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญโฮม คลังแสง
พนักงานขับรถยนต์