หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์
ปลัดเทศบาล


นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา
รองปลัดเทศบาล


นายวิเศษ ทองทั่ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางลำไพ นักภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมคิด ใหม่คามิ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสุเพชร วงศ์หมั่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม