กองการศึกษา


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางสาวสมยงค์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุภัสษา บรรเทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายอาทิตย์ ทองเจริญ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายณรงฤทธิ์ รังวัดสา
ผู้ช่วยนัดวิชาการศึกษา


นางสุภารัตน์ พลศรี
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางศิริรักษ์ อรรคฮาตสี
ครูชำนาญการ


นางสุดถนอม รัตนภักดี
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางอาทินา ใหม่คามิ
ครู


นางลำไพ บุญหล้า
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวบุษบา จันทรศิริ
ครูชำนาญการ


นางสุพิศ กุณโฮง
ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางสาวทัศนี รัตนพล
ครู


นางสาวรภัสกุล กุณโฮง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาาวปุณญาพร นามโคตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมยุรี ป้องคำแสน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวปริศนา ดวงพรรณา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมพงค์ ชูพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑารัตน์ บุญหล้า
ผู้ดูแลเด็ก


นายฐาภิวัตน์ โคตรเมืองกลาง
ผู้ดูแลเด็ก