สำนักปลัดเทศบาล


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล


นายวิเศษ ทองทั่ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ่าเอกประเทียบ อรรคฮาตศี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสิริพล สงครามสี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางปรีชากุล ภูจำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจีระนันท์ ทะแยง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวจิตรา ถิ่นละออ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวอนงนาฎ นนตรี
คนงานทั่วไป


นางสาวนิ่มนุช หาญเวช
คนงานทั่วไป


นางสาวณิชาภัทร การะเกต
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นางเพ็ญวิภา สารบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเบญจรัตน์ เนตรสงคราม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


พันจ่าเอกนิมิตร บุญหล้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวภัทรธิดา อุ่นทะศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาววิลัยพร ทักษัณ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


พันจ่าเอกสมบัติ เนื่องด้วง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


สิบโทปิยพันธ์ วิชาชัย
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน


นายทนงศักดิ์ คลังแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพลภัทร จันทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายบุญถม พลราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายจตุพล ลงเย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายยุทธชัย เนื่องกันยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายวุฒิพงษ์ วงษ์ช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายบุญสอน เปี่ยมปิด
พนักงานขับรถยนต์


นายสดใส มาวิน
พนักงานขับรถยนต์


นายสามารถ เหล่าหมวด
พนักงานขับรถยนต์


นายพรพจน์ อ่อนดี
พนักงานขับรถยนต์


นายทวีศักดิ์ พวงศรี
นิติกรชำนาญการ


นายเอกราช ไมตรีแพน
นิติกรปกิบัติการ


นายพัชรพรหม สุรางค์กูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายประหยัด สาลีธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายจิระ บุญหล้า
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ ทองเนตร
คนงานทั่วไป


นายมนตรี โคตรตาแสง
คนงานทั่วไป


นางนวรัตน์ วงษาสืบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางประทุมมา พรมบุญ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายถาวร บุญโท
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายสิริชัย บุญหล้า
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายยุทธนา บุญหล้า
พนักงานผลิตน้ำประปา