กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวภัทริณญา เทพทอง
ผู็อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวสกาวรัตน์ มุนตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุภาวิณี นนตะบุตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


พันจ่าเอกธนาทร กันดูลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางศิรินา ปัสสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์


นางสาวสุดาวัลย์ กันดูลย์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน