กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวภัทริณญา เทพทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางสาวสกาวรัตน์ มุนตรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศิริลักษณ์ แคนเภา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


พันจ่าเอกธนาทร กันดูลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางพัชยา หมั่นจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางศิรินา ปัสสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์